رز جاودان تک شاخه آبی فیروزه ای

رز جاودان تک شاخه آبی فیروزه ای