گل رز دیو و دلبر - آبی فیروزه ای

گل رز دیو و دلبر - آبی فیروزه ای