گل رز دیو و دلبر - صورتی کم رنگ

گل رز دیو و دلبر - صورتی کم رنگ